XXVI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego – 31.01.2017:

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Mieleckiego – 31.01.2017:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu konkursowego „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/149/2016 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
 11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

      

 Pierwsza w nowym 2017 roku sesja Rady Powiatu dotyczyła w zasadzie bieżących spraw i zadań realizowanych przez poszczególne komórki i jednostki, a podejmowane na niej uchwały wynikały wprost z ustawowych kompetencji Rady w tym zakresie. Istotniejszymi punktami były te, w których omawiano sprawy oświatowe (pkt.5 i 9) i wywiązała się przy ich procedowaniu większa dyskusja, ale i tak największe emocje oraz szereg pytań radnych pojawiło się po przedstawieniu przez Starostę Powiatu sprawozdania z działalności Zarządu między sesjami. Najpierw radni dziękowali Pani Renacie Siembab za owocną współpracę w Radzie Powiatu i życzyli sukcesów w nowej pracy. Mandat pani Renaty został wygaszony przez Komisarza Wyborczego w związku z powierzeniem Jej przez Starostę pełnienia obowiązków dyrektora PUP. Z kolei radny Michał Deptuła chciał poznać więcej szczegółów dotyczących aktualnej sytuacji szpitala powiatowego, zwłaszcza w kontekście wspomnianej przez Starostę kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w szpitalu i zgłoszenia skierowanego przez kontrolujących do Prokuratury. Ustalono jednak, że jest jeszcze zbyt wcześnie na jakiekolwiek szczegóły w tej sprawie, Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Niedbała zapewnił iż podczas przedstawiania Radzie sprawozdania finansowego przez dyrekcję szpitala będzie okazja do szczegółowej analizy sytuacji w szpitalu.

 Zmiana uchwały budżetowej w dużej części dotyczyła dostosowania układu dochodów
i wydatków do bieżącej sytuacji, ale warto na pewno wspomnieć o przesunięciu dużej kwoty 600.000 złotych w dziale „Ochrona zdrowia”. W zakresie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85141 Ratownictwo Medyczne Rada Powiatu zdecydowała o przeznaczeniu tej kwoty dla Mieleckiego Pogotowia Ratunkowego na zakup ambulansu. To bardzo ważna decyzja, wzmacniająca pozycję naszej Stacji Pogotowia jako dysponenta 16 zespołów wyjazdowych dla czterech ościennych powiatów.

 W punkcie 5 sesji radni przyjęli ważną z punktu widzenia funkcjonowania powiatu uchwałę dotyczącą trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Biorąc pod uwagę skalę środków jakie powiat musi przeznaczyć na dotowanie placówek niepublicznych (ponad 10 mln złotych w roku 2017) widać wyraźnie jak ważna to była uchwała. Po wyjaśnieniu kilku kluczowych zapisów przez członka zarządu Andrzeja Bryłę oraz krótkiej dyskusji radni jednomyślnie przyjęli tą uchwałę. Podobnie zresztą było w punkcie 9, w którym Rada przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w powiecie mieleckim.
Nie sposób jednak nie pokusić się o pewną dygresję przy tej okazji. Przy procedowaniu tych istotnych uchwał dotyczących powiatowej oświaty pytania i głosy w dyskusji niektórych radnych opozycyjnych odbiegały znacząco od meritum omawianych zagadnień. Wracano ponownie do kwestii zasadności przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół w Radomyślu przez lokalne stowarzyszenie, czy też wskazywano na brak dostępności dla uczniów „klas mechatronicznych” nowoczesnej bazy dydaktycznej jakimi są laboratoria w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Zwłaszcza ta druga poruszona przez jednego z radnych PSG kwestia budzi zdziwienie gdyż w sposób oczywisty mija się z rzeczywistością. Laboratorium mechatroniki, podobnie zresztą jak wszystkie inne jest obłożone zajęciami przez 10 godzin dziennie przez wszystkie dni tygodnia, a jeżeli któraś z klas nie ma w danym semestrze w nim zajęć to tylko dlatego, że w Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego są równie dobrze wyposażone pracownie, z których młodzież korzysta równie efektywnie.

Jak widać, na ostatniej sesji wiele emocji wzbudziła problematyka oświatowa, co świadczy być może o szczególnej trosce całej Rady o płynność realizacji zadań oświatowych, na które przeznaczane jest ponad 40% całego budżetu powiatu. Pewnie na najbliższych sesjach dyskusja będzie równie gorąca bo będzie to czas podejmowania przez Radę Powiatu projektu uchwały o dostosowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do wymogów wdrażanej obecnie przez rząd reformy oświatowej.