XXII Sesja Rady Powiatu z 28.09.2016

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Mieleckiego – 28.09.2016

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności
  Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu konkursowego pn. „Przygotowani do pracy”, nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01 -18-003/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 26 kwietnia 2016 roku.
 9. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

   Najistotniejszym punktem tej Sesji Rady Powiatu był pkt.3, w którym Skarbnik Powiatu przedstawiła radnym informację o wykonaniu budżetu za 6 miesięcy bieżącego roku. Najistotniejsze wskaźniki przedstawiają się następująco:

Wykonanie dochodów:

 

Plan na dzień

30 czerwca 2016 roku

Wykonanie na dzień

30 czerwca 2016 roku

Udział %

Dochody ogółem

121 148 478 zł

65 854 858,91 zł

54,36%

Wykonanie wydatków:

 

Plan na dzień

30 czerwca 2016 roku

Wykonanie na dzień

30 czerwca 2016 roku

Udział %

Plan ogółem

127 130 122 zł

52 063 686,16 zł

40,95%

Należy zauważyć, że najistotniejszym obszarem wydatków w budżecie powiatu jest edukacja, która stanowi 62% wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku. Pozostałe kierunki wydatkowania środków finansowych z budżetu są następujące:

 wykres.png

   Punkty 4 i 5 dotyczyły zmian w budżecie i WPF-ie Powiatu Mieleckiego,
a najistotniejsze dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 1 496 616 złotych oraz wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej zadań związanych z otrzymanymi środkami.

Na kwotę 1.496.616,00 w głównej mierze składają się:

 • Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa przepustu na kanale Białoborskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1177 R Tuszyma - Blizna w miejscowości Biały Bór" 790.000 złotych
 • Prace geodezyjno-urządzeniowe na rzecz rolnictwa – scalanie gruntów w gminie Padew Narodowa 251.071,00 złotych
 • Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Lepiej grać niż ćpać - profilaktyka uzależnień w Powiecie Mieleckim ” 74.050,00 złotych
 • Dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania  e-usług w Powiecie Mieleckim " 31.745,00 złotych
 • Środki na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 600,00 złotych

Adekwatnie do otrzymanych dotacji na realizację poszczególnych zadań zaktualizowana została na sesji Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mieleckiego, do której wprowadzono te przedsięwzięcia.

   Zabezpieczenie wekslowe do kwoty 7.173.116,00 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście złotych) uchwalone przez radnych w punkcie 6 sesji  stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania rządowego „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”.

   W punkcie 7 radni bez zastrzeżeń przyjęli do realizacji program „Przygotowani do pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, który został przygotowany przez PUP w Mielcu.

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby od 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Przewidywana liczba uczestników projektu: 150 osób; planowany okres realizacji: 10.2016r. do 04.2018r. Całkowity budżet projektu: 1.503.463,20 zł.

   Wiele emocji wzbudził punkt 8 sesji, w którym Rada podejmowała uchwałę w sprawie skargi mieszkańców w przedmiocie scalania gruntów wsi Padew Narodowa. Radni uznali większością głosów skargę za bezzasadną, ale już po podjęciu tej uchwały musieli wysłuchać wielu pretensji i żali osób bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową sprawą, którzy byli obecni na Sesji.