Sesja Rady Miejskiej 28.11.2016 r.

Główne punkty porządku obrad:

  1. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020
  2. Zmiany w budżecie miasta Mielca na 2016r.
  3. Zatwierdzenie taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
  4. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportu na 2017
  5. W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017
  6. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi na 2017r.
  7. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
  8. Prezentacja Strategii rozwoju sportu w Mielcu.

 

Ad 1. Podjęta uchwała pozwala uwiarygodnić trwałość projektu - inwestycji pod nazwą modernizacja i rozbudowa Biblioteki Publicznej w Mielcu. Miasto złożyło wniosek do RPO WP o dofinansowanie tej inwestycji wycenionej obecnie  na kwotę 21,2 mln zł.

 

Ad 2. Miasto Mielec nie otrzyma zaplanowanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 6,0 mln zł a tym samym Prezydent zaproponował zmniejszenie wydatków na : modernizację Biblioteki Publicznej w kwocie 2,5 mln zł i na redukcje emisji zanieczyszczeń w mieście na kwotę 3,5 mln zł.

 

Ad 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu przedstawiło na Sesji Rady Miejskiej propozycję zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Dotychczasowe ceny obowiązują od 2013 roku i wynoszą netto; woda- 3,25zł, ścieki – 4,86 zł. Nowe ceny od stycznia 2017r. – woda – 3,45zł , ścieki – 4,86 zł.

Skutki  dla 4 osobowej rodziny to 33,50 zł  rocznie.

Obowiązująca ustawa z 2001 roku bardzo ogranicza możliwości i  pozwala Radzie Miejskiej jedynie kwestionować proponowane stawki w przypadku obliczania ich niezgodnie z rozporządzeniem Ministra.

Prezydent pozytywnie zweryfikował przedstawione przez przedsiębiorstwo kalkulacje cen wody i ścieków.

Ad 4. Rada Miejska w swojej uchwale pozostawiła dotychczasowe stawki podatku od nieruchomości za wyjątkiem firm zajmujących się produkcją arkuszy fornirowych i płyt wykonywanych na  bazie drewna,  gdzie uchwalono maksymalne możliwe wysokości stawek. Gmina ponosi duże koszty  związane z ochroną środowiska,  które ten rodzaj działalności zanieczyszcza. Stawki podatku od środków transportu pozostały na dotychczasowym poziomie.

Ad 5. W roku 2017 z podatku od nieruchomości zwolnione są miedzy innymi: grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność sportową, biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych. Budowle sieci wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia.

Ad 6. Corocznie uchwalany Program współpracy z organizacjami pozarządowymi które realizują zadania przypisane samorządowi miejskiemu. Na 2017 rok zaplanowana kwota w wysokości 2,2 mln zł zostanie przeznaczona na działania z zakresu ; Kultury, oświaty, wypoczynku dzieci i młodzieży. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Działań na rzecz niepełnosprawnych. Pomoc społeczna, Działalność na rzecz rodziny. Promocja przedsiębiorczości. Ekologia. Integracja europejska. Corocznie Prezydent ogłasza konkursy na zadania z w/w zakresu które są  realizowane przez stowarzyszenia i inne podmioty.

Ad 7. Przyjęta uchwała realizuje oczekiwania nauczycieli w zakresie dodatków do wynagrodzeń dając jednocześnie większe możliwości dyrektorom w zakresie motywowania i doceniania najlepszych nauczycieli.

Ad 8. Strategia rozwoju sportu dla Mielca.

Opracowanie wykonane przez wrocławską firmę za kwotę blisko 30,0 tyś zł. Trzy czwarte dokumentu to wiedza historyczna oparta o Encyklopedii Miasta Mielca Józefa Witka i danych z jednostek miasta.

Główne cele Strategii rozwoju sportu

Cel strategiczny

Strategiczne Obszary Interwencji

Uzasadnienie

1. Mielec – miasto aktywnych.

 

1. Baza sportowa.

2. Rozwój sportu masowego.

 

Miasto aktywnych oznacza dalsze dążenie do wspierania rozwoju i promocji aktywności fizycznej mieszkańców.

2. Mielec – miasto ze sportowymi ambicjami
i sukcesami.

1. Baza sportowa.

3. Rozwój sportu kwalifikowanego.

 

Miasto ze sportowymi ambicjami i sukcesami – to miasto posiadające zróżnicowaną ofertę dyscyplin sportowych, które przynoszą sukcesy na arenie krajowej.

3. Sport w Mielcu – pasja
i profesjonalizm.

4. Finansowanie sportu kwalifikowanego oraz sportu dzieci i młodzieży.

5. Zarządzanie sportem.

Pasja i profesjonalizm odnoszą się bezpośrednio do organizacji i zarządzania sportem
w mieście, w tym jego finansowania.

 

Niestety dokument ten nie daje odpowiedzi na podstawowy problem sportu mieleckiego czyli braku finansowania dla drużyn startujących w ligach profesjonalnych.  Jedyne wskazania to promocja przez miasto sportu oraz utworzenie przy Prezydencie instytucji która powinna szukać rozwiązań dla problemów mieleckiego sportu.

nmsesja2_1.jpgnmsesja3.jpg