Sesja Rady Miejskiej 15.09.2016r

 1. Zmiany w budżecie miasta
 2. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych
 3. Zmiany opłat za bilety komunikacji miejskiej
 4. Plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 5. Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Mielca


Ad 1.

   Na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwalono nowe wydatki na kwotę ok.1460,5  tyś zł z czego najważniejsze to:

 • 500,0 tyś zł wsparcie finansowe dla klubu piłki nożnej

 • 281,0 tyś zł przedszkola

 • 215,0 tyś zł stypendia sportowe

 • 96,0 tyś zł żłobki

 • 86,0 tyś zł remonty dróg


Ad 2.

   Do 15 września samorządy mogły składać wnioski do Wojewody na  dofinansowanie w 2017 roku  modernizacji dróg. Maksymalna kwota dofinansowania to 50% kosztów. Starostwo Powiatowe w związku z tym, że większość środków które otrzymuje jest „znakowana co do celu” (edukacja, szpital, PUP, PCPR, DPS, bezpieczeństwo) ma niskie ustawowo dochody z podatków, inwestycje drogowe realizuje wspólnie z gminami. Starosta poprosił o wsparcie finansowe dla dwóch odcinków dróg. Pierwsze zadanie to droga od Mościsk - obwodnicy wschodniej do skrzyżowania obok   In-Techu, drugie to modernizacja alei Kwiatkowskiego od ronda koło ARP do ronda z  ulicą Przemysłową. Bezpieczeństwo mielczan i poprawa komunikacji do SSE było główną przesłanką poparcia wniosku Starostwa.


Ad 3.

   Rada Miasta obniżyła  do symbolicznej kwoty 2,70 zł cenę biletów miesięcznych dla dzieci które są mieszkańcami miasta Mielca w wieku od 4 do 6 lat uczęszczających do przedszkola lub „zerówki”, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, oraz dla opiekuna dziecka do lat 10, podróżującego razem z dzieckiem. Bilety te będą ważne na wszystkie linie miejskie.

Ponadto z opłaty zostaną zwolnione; wózki dziecięce, wózki inwalidzkie, psy asystujące niepełnosprawnym.

Krok w dobrym kierunku, koszt dla budżetu miasta wyniesie w skali roku ok. 230,0 tyś. zł. Decyzja ta powinna zachęcić rodziców aby coraz więcej dzieci jeździło komunikacją miejską, również na zajęcia pozalekcyjne. Klub radnych Nasz Mielec wnioskował aby objąć analizą również młodzież szkół średnich, aby zbadać jakie środki należałoby zarezerwować z tego tytułu dla MKS-u od 1.1.2017 roku. Gdyby zweryfikować aktualne obciążenie poszczególnych linii i podjąć decyzje, może  saldo nie byłoby zbyt obciążające  budżet miasta.


Ad 4.

   Samorząd Mielca bardzo dobrze realizuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje lat ubiegłych spowodowały że 99,8% mieszkańców otrzymuje wodę z wodociągów, a 98,5% mieszkańców odprowadza ścieki poprzez kanalizację. Jednak jest tu jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Najważniejsze zadanie zdaniem „Naszego Mielca” to budowa nowego systemu zaopatrzenia miasta  w wodę ze źródeł podziemnych. Zaplanowano na ten cel ok. 48,0 mln zł do 2020 roku. Będziemy wspierać i domagać się skrócenia tych terminów. Kolejne zadanie przyjęte do realizacji to „Budowa kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej ogólnospławnej”. Kwota ok. 55,0 mln zł do 2020 roku. Ta inwestycja pozwoli poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej na oddzielenie kanalizacji sanitarnej. Efekty to wyeliminowanie zalewania ulic i odciążenie oczyszczalni ścieków do której obecnie wpływają wody deszczowe.


Ad 5.

   Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta jest bardzo trudnym do realizacji zadaniem bo obejmuje kilka obszarów życia miasta skąd emituje się zanieczyszczenia.

Emisja zanieczyszczeń na obszarze Miasta Mielca

 • Emisja z mieszkalnictwa
 • Emisja z transportu
 • Emisja przemysłowa

W celu zapewnienia efektywnego wdrożenia założeń Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mielca konieczne jest podjęcie następującychkierunków działań:

 • podejmowanie działań nakierowanych na pozyskanie dofinansowań z funduszy zewnętrznych na wymianę/modernizację systemów grzewczych,
 • dalsza promocja działań termomodernizacyjnych (izolacja budynków, usprawnienia systemów ogrzewania) zarówno w budynkach publicznych, komunalnych jak i prywatnych,
 • rozbudowa sieci gazowych (na terenie budownictwa rozproszonego, gdzie mniej opłacalne jest dostarczanie ciepła sieciowego),
 • usprawnianie systemów zarządzania dostawą energii – eliminacja strat,
 • usprawnianie zarządzania energią na poziomie odbiorców – w dalszej perspektywie wprowadzenie inteligentnych liczników dla wszystkich mediów energetycznych,
 • działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, akcje szkolne, audycje),
 • uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych,
 • uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej emisji”

Przewodniczący Komisji ochrony środowiska radny stowarzyszenia "Nasz Mielec" Kazimierz Totoń wnioskował do Prezydenta aby na osiedlach domów jednorodzinnych zorganizować spotkania z mieszkańcami na których należy pokazywać możliwości techniczne i finansowe obniżania emisji zanieczyszczeń.


   Ostatnim punktem sesji były wnioski i zapytania gdzie poruszano między innymi temat stanu przygotowań do budowy nowej biblioteki i źródeł finansowania. Niestety trudno  tu o optymizm. Kosztorys wynosi 20,0 mln zł a maksymalna kwota dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego to tylko 6,0 mln zł.